กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ EIT
ขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดสละเวลา สแกน QR Code 
      และกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช.  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของภาครัฐ  (ITA) ของกรมองค์การฯ ดังแนบ

Click link here !!

 

ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
Opening Address by Prime Minister of Thailand at the Opening of the 80th Session of the UNESCAP on Monday, 22 April 2024 at 09.00 hrs.
2DBA9E0A-C4EB-48FA-8AD4-6627CD2FB4F7Created with sketchtool.
ดูทั้งหมด