กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ EIT
ขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดสละเวลา สแกน QR Code 
      และกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช.  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของภาครัฐ  (ITA) ของกรมองค์การฯ ดังแนบ

Click link here !!

 

ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
กรมองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง / Study Visit by the Department of International Organizations to the Central Women Correctional Institution in Bangkok
 เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำข้าราชการและบุคลากรของกรมองค์การระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานที่ทัณฑสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์
ดูทั้งหมด