กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ EIT
ขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดสละเวลา สแกน QR Code 
      และกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช.  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของภาครัฐ  (ITA) ของกรมองค์การฯ ดังแนบ

Click link here !!

 

ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
การปฏิบัติราชการที่นครนิวยอร์กของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ / Vice Minister for Foreign Affairs’ visit to New York to attend HLPF 2024 and other meetings
ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุม High - Level Political Forum (HPLF) on Sustainable Development และการประชุมอื่นๆ ในกรอบสหประชาชาติ / Vice Minister for Foreign Affairs attended the High - Level Political Forum (HPLF) on Sustainable Development and other UN meetings.
ดูทั้งหมด