กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ EIT
ขอความอนุเคราะห์ท่าน โปรดสละเวลา สแกน QR Code 
      และกรอกแบบสอบถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ของสำนักงาน ป.ป.ช.  สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของภาครัฐ  (ITA) ของกรมองค์การฯ ดังแนบ

Click link here !!

 

ข่าวสารนิเทศ ดูทั้งหมด
Statement by Vice Minister for Foreign Affairs at the High-level Segment during the 55th Session of the Human Rights Council on 28 February 2024
ดูทั้งหมด