วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 698 view

สหประชาชาติกับประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์

ประชาคมโลกและสหประชาชาติได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นความมั่นคงทางไซเบอร์ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกนำมาใช้ในการทำสงครามไซเบอร์ หรือโจมตีทางไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในเวทีสหประชาชาติจึงมีการหารือในกรอบการประชุมต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ความสำคัญกับการกำหนดแนวทางในการกำกับพฤติกรรมของรัฐ เพื่อไม่ให้ใช้เครื่องมือทางไซเบอร์เพื่อวัตถุประสงค์ที่เป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ทั้งในมิติของ Cyber Security ที่เป็นความมั่นคงทางไซเบอร์สำหรับรัฐสมาชิก และ Cybercrime ที่พิจารณาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในมิติของอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งรวมถึงประชาชนทั่วไป