วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 11,899 view

ไทยกับสหประชาติ

 • ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหประชาชาติ
  • ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2489 (ค.ศ. 1946)
  • นับเป็นลำดับที่ 55
 • สำนักงานสหประชาชาติในประเทศไทย
  • สำนักงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพฯ
  • หัวหน้าสำนักงานปัจจุบัน คือ Ms. Shamshad Akhtar (ชาว Pakistan) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริหาร (Executive Secretary) และผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติ (Under-Secretary-General)
  • เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินการภายใต้กรอบของสหประชาชาติ และองค์การอื่นๆมากกว่า 30 สำนักงาน เช่น FAO ICAO UNAIDS UNDP UNESCO UNHCR UNICEF UNODC โดยมี UN Country Team เป็นหน่วยประสานงาน
 • บทบาทของคนไทยในสหประชาชาติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ประธานสมัชชาสหประชาชาติ สมัยประชุมที่ 11
ค.ศ. 1956
ดร. ถนัด คอมันตร์
ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติ
พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา และ หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
ประธานการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
วาระเดือน  พฤษภาคม ค.ศ.1985
หม่อมหลวงพีระพงศ์ เกษมศรี
ประธานการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
วาระเดือน กรกฎาคม ค.ศ.1986
นายอานันท์ ปันยารชุน
ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิระดับสูง
ด้านภัยคุกคาม ความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง
วาระปี ค.ศ. 2003
ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์
เลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and  Development - UNCTAD)
วาระปี ค.ศ. 2005-2009, 2009-2012
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
ประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice - CCPCJ)
ธันวาคม ค.ศ. 2011 - ธันวาคม ค.ศ. 2012
นายสรรพสิทธิ์ คุ้มประพันธ์
สมาชิก Committee on the Right of the Child (CRC)
วาระปี ค.ศ. 2009-2012
น.พ. สำลี เปลี่ยนบางช้าง
ผู้อำนวยการ World Health Organization Regional Director for South East Asia (WHO/SEARO
วาระปี  ค.ศ. 2004-2009 ค.ศ. 2009-2014
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
วาระปี ค.ศ. 2010-2011
ดร. โสมสุดา ลียะวนิช
สมาชิก World Heritage Committee (WHC)
วาระปี ค.ศ. 2009-2013
นายวิโรจน์ สุ่มใหญ่
สมาชิกคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
(International Narcotics Control Board – INCB)
วาระปี ค.ศ. 2010-2015
ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี
สมาชิก International Law Commission (ILC)
วาระปี ค.ศ. 2013-2016
นายมณเฑียร บุญตัน
สมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(Committee on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
วาระปี ค.ศ. 2013 - 2016