วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 675 view

สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 

สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย (United Nations Association of Thailand : UNAT) เป็นองค์การเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2496 หลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2489 โดยท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็นนายกสมาคมคนแรก

สมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศต่างๆ รวมทั้ง ส่งเสริมสันติภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษยชาติ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความผูกพันของประเทศในฐานะสมาชิกสหประชาชาติตามกฎบัตรสหประชาชาติ เผยแพร่อุดมคติของสหประชาชาติ เป็นศูนย์กลางการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นี้ 

สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับสหประชาชาติ แก่เยาวชนและสาธารณชน เช่น 

- จัดประกวดเรียงความ สุนทรพจน์ คำขวัญ

- จัดประกวดวาดภาพ

- จัดรายการทางโทรทัศน์และสถานีวิทยุ โดยถาม - ตอบปัญหาเกี่ยวกับสหประชาชาติ

- จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหประชาชาติแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจในจังหวัดต่างๆ 

- จัดสัมมนาวิชาการและนิทรรศการร่วมกับกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

- เผยแพร่ข้อมูลสหประชาชาติและบทบาทของไทยทางสิ่งพิมพ์ โซเชียลมีเดีย (Facebook)  และสถานีวิทยุกระจายเสียง เป็นต้น

นายกสมาคมปัจจุบันคือ ดร. มนัสพาสน์ ชูโต (อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน) ที่ตั้งของสำนักงานของสมาคม อยู่ที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ