วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2566

| 825 view

ไทยเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลก (World Heritage Committee : WHC) ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาอนุมัติคำขอขึ้นทะเบียนมรดกโลก ปรับลดสถานะมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนแล้วให้เป็นแหล่งในภาวะอันตราย และ/หรือ ถอดถอนสถานะมรดกโลกที่เสื่อมโทรมหรือได้รับความเสียหายรุนแรง ฯลฯ โดยไทยได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิก WHC มาแล้ว 4 สมัย โดยสมัยล่าสุด ได้แก่ พ.ศ. 2562 - 2566 

สถานที่ในประเทศไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก ได้แก่

1. มรดกโลกทางธรรมชาติ

1.1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร - ห้วยขาแข้ง  (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2534)

1.2 พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2548)

1.3 กลุ่มป่าแก่งกระจาน (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2564)

2. มรดกโลกทางวัฒนธรรม

2.1 เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2534)

2.2 เมืองประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2534)

2.3 แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2535)

2.4 เมืองโบราณ ศรีเทพ (ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2566)