2,912 view

เชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

  • ไทยมีบทบาทเด่นเรื่องการแก้ไขปัญหาเอดส์อย่างเป็นระบบ โดยมียุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เป็นการดำเนินงานเชิงรุกด้านเอดส์ในมิติใหม่ที่ก้าวข้ามจากความเจ็บป่วยไปสู่การส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี ๒ ทิศทาง คือ การสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการพัฒนาแผนงานที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพมากขึ้น เข้มข้นและยั่งยืน ส่งเสริมการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจ สู่เป้าหมายศูนย์ (Thailand AIDS Zero)
  • ไทยได้กำหนดเป้าหมายที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี ๒๕๗๓ โดยอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓ ซึ่งเป็นการวางแผนระยะยาว เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการยุติปัญหาบนพื้นฐานของการไม่มีผู้ใดถูกละเลย ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคระหว่างเพศ
  • เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในช่วงการประชุม High-Level Meeting on HIV/AIDS ที่นครนิวยอร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้รับมอบเกียรติบัตรจากองค์การอนามัยโลก รับรองว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลก คือ มีอัตราต่ำกว่าร้อยละ ๒ ซึ่งเป็นประเทศแรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ ๒ ของโลกรองจากคิวบาที่ได้รับรางวัลนี้
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง: