วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 ต.ค. 2566

| 876 view

ไทยดำเนินงานด้านการต่อต้านยาเสพติดและอาชญากรรมระหว่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime :UNODC) ซึ่งเป็นองค์กรที่กำกับดำเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร (United Nations Convention against Transnational Crime : UNTOC) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) โดยไทยมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับ (1) คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs : CND) และ (2) คณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice : CCPCJ) ที่อยู่ภายใต้ UNODC

ที่ผ่านมา ไทยดำเนินงานร่วมกับ UNODC หลายด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทางเลือก เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงานไทยที่ร่วมกันผลักดันการพัฒนาทางเลือก ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการป้่องกันและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิโครงการหลวง และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งใช้แนวทางการพัฒนาที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง การจัดการปัญหาการปลูกฝิ่นและปัญหายาเสพติด การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะชุมชนบนพื้นที่สูงจนประสบผลสำเร็จ และเป็นตัวอย่างได้รับการยอมรับจากนานาชาติและสหประชาชาติ

UNCAC มีกลไกทบทวน (Review Mechanism) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ของรัฐภาคีในลักษระที่จัดรรรัฐผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินโดยการจับสลาก มี UNODC เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะผู้ประเมิน ปัจจุบัน UNCAC มีรัฐภาคี 188 ประเทศ รวมไทยซึ่งลงนามและให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 และ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ตามลำดับ