1,584 view

 

              กรมองค์การระหว่างประเทศเปิดรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสถาบันอุดมศึกษาในชั้นปีที่ 3 - 4 ซึ่งกำลังศึกษาในภาควิชารัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการทูตและการต่างประเทศพหุภาคีในกรอบเวทีสหประชาชาติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการเรียนรู้การทดลองทำงานในกรมองค์การระหว่างประเทศและทั้งกรมองค์การระหว่างประเทศ โดยรับทั้งการขอรับการฝึกงานในลักษณะกลุ่มผ่านโครงการ MFA Internship ของกระทรวงการต่างประเทศและทั้งในกรณีการขอรับการฝึกงานรายบุคคล 

              เพื่อให้สถาบันการศึกษาและนักศึกษาได้ทราบตัวอย่างประสบการณ์การฝึกงานของกรมองค์การระหว่างประเทศ สำนักงานเลขานุการกรมองค์การระหว่างประเทศ จึงขอเสนอข้อมูลผลงานและ feedback ของนักศึกษาที่เคยฝึกงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศให้ทราบ