ผู้แทนกรมองค์การฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI+) กับผู้เชี่ยวชาญอิสระ IE SOGI และรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ

ผู้แทนกรมองค์การฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI+) กับผู้เชี่ยวชาญอิสระ IE SOGI และรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ต.ค. 2565

| 1,006 view

  543644  

เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๕ ที่ กระทรวงการต่างประเทศ นาย Victor Madrigal – Borloz ผู้เชี่ยวชาญอิสระว่าด้วยการคุ้มครองจากความรุนแรงและการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (Independent Expert on protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity: IE SOGI) และคณะได้ร่วมหารือกับ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวปฏิบัติที่ดีในการคุ้มครองกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTI+) ที่ อาทิ พัฒนาการการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต พ.ศ.... และ ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บข้อมูล และสถิติของกลุ่ม LGBTI+ เพื่อประโยชน์ในการออกแบบนโยบาย และมาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิกลุ่มดังกล่าว อาทิ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม สิทธิแรงงาน สิทธิด้านสุขภาพ โดยระหว่างการหารือผู้เชี่ยวชาญอิสระฯ ได้ชื่นชมความพยายามของไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่ม LGBTI+ พร้อมทั้งแสดงความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการและความก้าวหน้าของสิทธิของกลุ่ม LGBTI+ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแสดงความประสงค์ของเยือนไทยในอนาคต


543520