การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2566

| 148 view

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจําปี พ.ศ. 2566

กรมองค์การระหว่างประเทศ

                 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะที่กลไกของฝ่ายบริหารที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐให้บริหารงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล โดยกําหนดให้การประเมินความเสี่ยงการทุจริตเป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาล เพื่อลดปัญหา การทุจริตภาครัฐตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้

                 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต เป็นการดําเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตที่จะนําไปสู่การจัดทํามาตรการภายในต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และเชื่อมโยงกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ตัวชี้วัดที่ 10 เกี่ยวกับการดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                 กรมองค์การระหว่างประเทศ ตระหนักถึงความสําคัญต่อเรื่องดังกล่าว และพร้อมส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงและปัญหาขึ้นภายในหน่วยงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตและการประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานเพื่อเป็นกรอบในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยงาน

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) – ความเสี่ยงการทุจริต

                  กรมองค์การระหว่างประเทศ จัดทําประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยพิจารณาจากงานที่สําคัญขององค์กรในประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่มีวงเงินสูง ซึ่งอาจเป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงและทําแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) โดยกําหนดเส้นแนวนอนเป็นโอกาสที่จะเกิดและเส้นแนวตั้งเป็นผลกระทบ โดยแบ่ง scale เป็น 5 ระดับ และแบ่งโซนสีตามระดับความรุนแรงเป็น 4 สี ได้แก่ แดง ส้ม เหลือง และเขียว เพื่อช่วยตัดสินใจว่าปัจจัยเสี่ยงใด ควรได้รับการจัดการก่อนหลัง โดยนำโอกาสและผลกระทบที่ได้มาลงในแผนภูมิความเสี่ยงดังกล่าว หากความเสี่ยงตกอยู่ในโซนสีแดงจะถือเป็นความเสี่ยงสงูที่จำเป็นต้องมีแผนงานเพื่อลดความเสี่ยงทันที หากตกอยู่ในโซนสีเขียวแสดงว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่ต้องมีการจัดทําแผนเพิ่มเติม

 

เอกสารประกอบ

035__การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต_1.pdf
034_แผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริต_1.pdf