วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 600 view

ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 71 ปี พ.ศ. 2559 มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561 - 22 มีนาคม พ.ศ. 2571 เป็นทศวรรษระหว่างประเทศแห่งการดำเนินงาน "น้ำสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อส่งเสริมให้ประเทศต่างๆ ร่วมกันเร่งรัดการดำเนินการด้านน้ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ 6 ของ SDGs และวันที 22 มีนาคมของทุกปี ยังเป็นวันน้ำโลก "World Water Day" อีกด้วย

ไทยมีบทบาทในเรื่องน้ำในกรอบสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสมาชิกก่อตั้งของ Steering Committee of the Group of Friends of Water (GoF Water) ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วย ฟินแลนด์ ฮังการี ทาจิกิสถาน  และสวิตเซอร์แลนด์ กลุ่มดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การทำงานเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการหารือและการผลักดันประเด็นเรื่องน้ำในเวทีสหประชาชาติ โดยไทยเข้าร่วมการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องน้ำในเวทีสหประชาชาติอย่างต่อเนื่อง

 

S__549535758_0