วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,679 view

กิจกรรม/โครงการเผยแพร่ความรู้การทูตพหุภาคีของไทย

        กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการเผยแพร่ความรู้การทูตพหุภาคีประจำปี 2559 ที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 และที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้กับเยาวชนไทยเกี่ยวกับสหประชาชาติและบทบาทที่สำคัญของไทยในเวทีดังกล่าว และตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ต้องการจะเข้ามารับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศและรับผิดชอบงานด้านการทูตพหุภาคี

        กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในลักษณะการบรรยาย ภายใต้หัวข้อใหญ่ “ไทยกับสหประชาชาติ บทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ” โดย น.ส. มรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้กล่าวถึงความเป็นมา ภารกิจ หน้าที่ และกลไกการทำงานของสหประชาชาติในภาพรวม ตามด้วยการบรรยายเกี่ยวกับงาน 3 เสาหลักของสหประชาชาติ (สันติภาพและความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา) และงานด้านมรดกโลก โดยเจ้าหน้าที่กรมองค์การระหว่างประเทศ และนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการกองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศได้กล่าวถึงโอกาสของเยาวชนไทยในงานการต่างประเทศและการทูตพหุภาคีของกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ กรมองค์การระหว่างประเทศยังได้รับเกียรติจาก นายพิษณุ จันทร์วิทัน อดีตเอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ซึ่งมาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงให้น้อง ๆ เยาวชนได้ทราบถึงบทบาทและความท้าทายของการเป็นนักการทูตและผู้แทนไทยในสหประชาชาติด้วย

        โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 350-400 คน โดยนักศึกษาหลายคนมีส่วนร่วมในการถาม-ตอบ และมีความกล้าแสดงออก นับได้ว่าโครงการประสบความสำเร็จด้วยดียิ่ง และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาจำนวนหนึ่งปรารถนาที่จะผันตัวมาเข้าสู่สายงานด้านการทูตและงานพหุภาคีต่อไป