วันที่นำเข้าข้อมูล 26 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ย. 2566

| 665 view

ประเทศไทยได้รับผลกระทบระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากเป็นอันดับที่ 9 ของโลก ไทยจึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง และปรับตัวต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยจึงติดตามและมีส่วนร่วมในเวทีระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและการรับมือกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" (UNFCCC) 

ไทยกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero greenhouse gas emission) ภายในปี พ.ศ. 2608 ซึ่งทุกภาคส่วนจำเป็นต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้ไทยสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้ 

 

บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่สนับสนุนการเจรจาความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมทั้งมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันผลประโยชน์สูงสุดของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ไทยยังมีบทบาทต่อเนื่องในเรื่องประเด็นลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่เป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยไทยได้มีส่วนร่วมในการรับรอง "หลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุวัติประเด็นสาธารณสุขภายใต้กรอบเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ค.ศ. 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) เพื่อเป็นแนวทางดำเนินการในเรื่องสาธารณสุขที่เกี่ยวกับภัยพบัติ ที่เพิ่มจากมาตรฐานสากลเพื่อลดภัยพิบัติของกรอบเซนไดฯ ที่มีอยู่แล้วด้วย 

world_clean_air_day