วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 1,433 view

การอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทูตพหุภาคี

การอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทูตพหุภาคี

ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ กระทรวงการต่างประเทศ

กรมองค์การระหว่างประเทศได้จัดการอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการทูตพหุภาคี ซึ่งรวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของข้อมติ UNSC โดยเชิญวิทยากรจาก Security Council Report (SCR) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกลไกและกระบวนการทำงานของสหประชาชาติและคณะมนตรี (UNSC)

การบรรยายแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) เรื่องอำนาจและหน้าที่ของ UNSC ภายใต้กฎบัตร UN  องค์กรย่อย (subsidiary bodies) ของ UNSC  ความร่วมมือระหว่าง UNSC กับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ  และพันธกรณีของประเทศสมาชิกที่จะต้องปฏิบัติตามข้อมติ UNSC โดยเฉพาะมาตรการคว่ำบาตร รวมทั้งการสนับสนุนปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ซึ่งเน้นกลุ่มข้าราชการกระทรวง  การต่างประเทศและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 160 คน และ (2) ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการทำงานของ UNSC เช่น พลวัตรของงาน UNSC ปฏิทินการทำงาน อาณัติที่ได้รับ การกำหนดระเบียบวาระการประชุมของ UNSC และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกไม่ถาวรของ UNSC ซึ่งเน้นกลุ่มข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประมาณ 30 คน

การอบรมประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งจากกรมต่างๆ ภายในกระทรวง                    การต่างประเทศ และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของไทย ทำให้วิทยากรมีความประทับใจ ซึ่งสะท้อนถึงระดับความสนใจ ความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ของหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ UNSC และการปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะสมาชิกสหประชาชาติ

 

************************

 

          กองสันติภาพ ความมั่นคง และการลดอาวุธ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

28 ตุลาคม 2559