แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2566

| 655 view

เอกสารประกอบ

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม_จริยธรรมฯ_ระดับกรม_ประจำปี_พ.ศ._2565.pdf
กรมองค์การระหว่างประเทศ.pdf
รายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม_รอบ_6_เดือน.pdf