อธิบดีแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ให้ความสำคัญ พัฒนาการ และข้อท้าทายด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย สหรัฐฯ และภูมิภาค / DG met with Acting Deputy Assistant Secretary, US Department of States

อธิบดีแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ให้ความสำคัญ พัฒนาการ และข้อท้าทายด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย สหรัฐฯ และภูมิภาค / DG met with Acting Deputy Assistant Secretary, US Department of States

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2567

| 249 view

              S__6234281_0

              อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นางสาว พินทุ์สุดา ชัยนาม) พบกับรักษาการรองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ กต. สหรัฐฯ ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน (Ms. Allison Peters) เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่ให้ความสำคัญ พัฒนาการ และข้อท้าทายด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในไทย สหรัฐฯ และภูมิภาค

-------------------

EN

S__4055262

               Director-General of the Department of International Organizations (Ms.Pinsuda Jayanama) met with Acting Deputy Assistant Secretary, US Department of States (Ms. Allison Peters)to exchange views on priority areas, developments and challenges on human rights situation in Thailand,the United States and the region.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ