รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ม.ค. 2567

| 2,178 view

1. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๕

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๖๑

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๑๐

4. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานใหญ่ของสหภาพไปรษณีย์แห่งเอเชียและแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๑

5. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก พ.ศ. ๒๕๕๐

6. พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

7.พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมี พ.ศ. ๒๕๔๕

8. พระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางทูต พ.ศ. ๒๕๒๗

9. พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑

10. พระราชบัญญัติบังคับการให้เป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อเชลยศึก ลงวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ พ.ศ. ๒๔๙๘

11. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

12. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๘

13. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารประกอบ

พรย.ปรมาณู.pdf
ภัยพิบัติ.pdf
เทคโนโลยีเอเชีย.pdf
AIT_คำแปล.pdf
AIT_คำอธิบาย.pdf
ไปรษณีย์.pdf
APPU_คำแปล.pdf
APPU_คำอธิบาย.pdf
อวกาศ.pdf
APSCO_คำแปล.pdf
APSCO_คำอธิบาย.pdf
นิวเคลียร์.pdf
นิวเคลียร์_-_คำแปล.pdf
อาวุธเคมี.pdf
Chemical_weapons.pdf
พ.ร.บ._ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุุ้มกันทางทูต_พ.ศ._๒๕๒๗.pdf
เอกสิทธิ์.pdf
เชลยศึก.pdf
พรบ_ข้อมูลข่าวสารราชการ.pdf
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.pdf
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ_พ.ศ._2558.pdf