รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - มี.ค. 2566) กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ก.พ. 2567

| 365 view

               

                กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นครั้งแรก และไม่ได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสำนักงานของกรม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ซึ่งแผนดังกล่าวจะต้องมีการจัดทำในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) กรมองค์การระหว่างประเทศจึงไม่อาจจัดทำรายงานที่ตอบสนองต่อแผนดังกล่าวสำหรับการขอรับการประเมิน ITA ประจำปีนี้

               อย่างไรก็ดี กรมองค์การระหว่างประเทศ ได้ดำเนินมาตรการและกิจกรรมหลายอย่างที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีวัตถุประสงค์ (1) ส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรมีคุณธรรมและความประพฤติที่ดี (2) ส่งเสริมการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างบุคลากรภายในกรม ในทุกระดับ ทั้งในรูปแบบเปิดเผยและปกปิด เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้ง เสริมสร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่เน้นความโปร่งใส และเอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และ (3) ส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในกรม ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและการเบิกจ่ายงบประมาณราชการ เพื่อให้บุคลากรของกรมองค์การฯ มีความเข้าใจและได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการงบประมาณของกรมองค์การฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของตน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ

               รายละเอียดมาตรการและกิจกรรมในข้างต้น ปรากฎตามตารางแนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

O35_รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส__2566.pdf