รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 มี.ค. 2567

| 412 view

รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 – ก.ย. 2566)

กรมองค์การระหว่างประเทศ  กระทรวงการต่างประเทศ

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบโครงการในแผนปฏิบัติการ

จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน

กรมองค์การระหว่างประเทศ

61

 

 

 

เอกสารประกอบ

O33_รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต_2566.pdf