มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 เม.ย. 2567

| 383 view

ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2566

สรุปภาพรวม

                   กรมองค์การระหว่างประเทศได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ปี พ.ศ. 2566 เป็นครั้งแรก ผลคะแนนการประเมิน ITA ในภาพรวม อยู่ที่ 51.18 คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกรมองค์การระหว่างประเทศได้รับผลคะแนนจากการประเมินในแต่ละส่วนของ ITA จากรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พ.ศ. 2566 กรมองค์การระหว่างประเทศ จากสำนักงาน ป.ป.ช. และนำมาใช้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนี้

เอกสารประกอบ

O34_การวิเคราะห์คะแนน_ITA_2566_1.pdf