ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม ESCAP / Permanent Secretary delivered a statement at ESCAP session.

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม ESCAP / Permanent Secretary delivered a statement at ESCAP session.

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 110 view

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทย ในการประชุมประจำปี สมัยที่ 80 (80th Session of the Commission: CS80) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ  “การใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเอเชีย-แปซิฟิก” ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยได้นำเสนอการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย  

On 22 April 2024, at the 80th session of the ESCAP Commission (CS80) held under the theme “Leveraging digital innovation for sustainable development in Asia and the Pacific” at the UNCC Bangkok Thailand, Ms. Eksiri Pintaruchi, Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs of Thailand,  delivered Thailand’s country statement, highlighting Thailand's use of digital innovation to promote economic and social growth.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ