ประเทศไทยยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก การบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)

ประเทศไทยยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก การบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 158 view

              ประเทศไทยยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED)

              เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ประเทศไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance: ICPPED) โดยตามข้อ ๓๙ ของ ICPPED อนุสัญญาฯ จะมีผลใช้บังคับกับประเทศไทยในวันที่ ๓๐ หลังจากวันมอบสัตยาบันสาร (วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๗)
              ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการเพื่อคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ โดย พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๕ จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญสำหรับประเทศไทยในการดำเนินการเพื่อต่อต้านและยุติการบังคับให้หายสาบสูญต่อไป
              อนึ่ง อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญเป็นตราสารระหว่างประเทศหลักด้านสิทธิมนุษยชนฉบับที่ ๘ ที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี (จากทั้งหมด ๙ ฉบับ) โดยก่อนหน้านี้ ประเทศไทยเป็นภาคีตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ๗ ฉบับ ได้แก่

(๑) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR)           

(๒) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR)

(๓) อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW)              

(๔) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child: CRC) 

(๕) อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD)

(๖) อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: CAT) และ
(๗) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD)

 

****************

S__4464660_0

            Thailand deposited Instrument of Ratification to the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (ICPPED)
            On 14 May 2024, Thailand deposited Instrument of Ratification to the International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance (ICPPED), which will come into effect on the thirtieth day after the date of the deposit of the instrument
(13 June 2024).

            Thailand reaffirms its commitment to protect all persons from enforced disappearance.The Act on the Prevention and Suppression of Torture and Enforced Disappearance, which came into force on 22 February 2023, will serve as an important tool for Thailand to that effect.
             ICPPED will be the 8th out of 9 core international human rights treaties to which Thailand is a Party. At present, Thailand is party to 7 core international human rights treaties as follows:
(1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
(2) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)
(3) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
(4) Convention on the Rights of the Child (CRC)     
(5) Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD)
(6) Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) and
(7) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

สัตยาบันสาร_ICPPED.pdf