คู่มือแนวทางการติดต่อเป็นนักศึกษาฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือแนวทางการติดต่อเป็นนักศึกษาฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 11,222 view

                  กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสถาบันอุดมศึกษาในชั้นปีที่ 3 - 4 ซึ่งกำลังศึกษาในภาควิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานด้านการทูตและการต่างประเทศพหุภาคีในกรอบเวทีสหประชาชาติ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม สะดวก และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทั้งกรมองค์การระหว่างประเทศและนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการฝึกงาน

          เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 7 ของ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. 2558 และข้อแนะนำของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมองค์การระหว่างประเทศ จึงขอจัดทำคู่มือสำหรับนักศึกษา และสถาบันศึกษาในการติดต่อประสานงานขอให้นักศึกษาฝึกทดลองปฏิบัติงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ โดยระบุ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ที่ขออนุญาตต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ ให้ผู้ประสงค์ติดต่อประสานงานผ่านคำขอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นด้วยตนเองได้ ตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

O11_คู่มือแนวทางการติดต่อเป็นนักศึกษาฝึกงาน_.pdf