คู่มือแนวทางการติดต่อเป็นนักศึกษาฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

คู่มือแนวทางการติดต่อเป็นนักศึกษาฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ต.ค. 2566

| 5,385 view

                     กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจากทุกสถาบันอุดมศึกษาในชั้นปีที่ 3 - 4 ซึ่งกำลังศึกษาในภาควิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานด้านการทูตและการต่างประเทศพหุภาคีในกรอบเวทีสหประชาชาติ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม สะดวก และเป็นประโยชน์สูงสุดกับทั้งกรมองค์การระหว่างประเทศและนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ในกรณีที่เป็นการขอรับการฝึกงานในลักษณะกลุ่ม ขอให้สถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องติดต่อกับสำนักบริหารบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ แต่ในกรณีที่เป็นการขอรับการฝึกงานรายบุคคล ขอให้นักศึกษารายบุคคลที่สนใจติดต่อกรมองค์การระหว่างประเทศ โดยปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

  1. จัดทำเอกสารสรุปประวัติย่อ (c.v.) ของนักศึกษา เป็นภาษาไทย ไม่จำกัดจำนวนหน้า ในรูปแบบ file pdf. โดยในเอกสารดังกล่าวควรมีรูปถ่ายหน้าตรง ข้อมูลวันเดือนปีเกิด ข้อมูลสถาบันการศึกษาปัจจุบัน สรุปผลการเรียน หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และประวัติการฝึกงาน (หากมี)  
  2. เตรียมเอกสารแสดงผลการเรียนในชั้น/ปีที่ผ่านมาในรูปแบบ scanned file
  3. เตรียมหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัย และ/หรือจดหมายลงนามโดยอาจารย์ที่ภาควิชาหรืออาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถยืนยันสถานภาพความเป็นนักศึกษาได้ ในรูปแบบ scanned file ทั้งนี้ หากการฝึกงานที่กรมองค์การฯ สอดคล้องกับข้อบังคับของหลักสูตรใดๆ หรือ มีรายงานต้องจัดทำ หรือมีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา ขอให้ระบุในเอกสารฉบับนี้ด้วย
  4. เขียน Email ส่งถึงสำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ ที่ Email: [email protected] และ [email protected]  โดยใน Email มีข้อมูลดังนี้

(1) มีคำแนะนำตัวสั้น ๆ เขียนโดยนักศึกษา

(2) มีคำอธิบายเหตุผลว่า ทำไมนักศึกษาอยากฝึกงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ 

(3) มีคำอธิบายว่า นักศึกษามีความสนใจงานด้านใดของกรมองค์การระหว่างประเทศเป็นพิเศษ เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน ด้านความมั่นคง ฯลฯ 

(4) ระบุระยะเวลาที่ต้องการฝึกงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ

(5) แนบเอกสารข้อ 1 – 3 กับ Email ดังกล่าว

  1.  สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศจะติดต่อกลับไปภายใน 1 – 2 สัปดาห์ โดยอาจจะขอรับข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงานให้นักศึกษาได้ทดลองปฏิบัติ อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับความถนัดภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน สำนักงานเลขานุการกรมจะแจ้งผลการพิจารณาว่า จะรับนักศึกษาเข้าฝึกงานตามช่วงเวลาที่ได้ขอมาหรือไม่ และจะนัดแนะวันเวลาให้นักศึกษามารายงานตัวต่อไป  
  2. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามสำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 12110

                                                                                                                           

************************