คู่มือแนวทางการการติดต่อประสานงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

คู่มือแนวทางการการติดต่อประสานงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 1,663 view

            เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 และข้อแนะนำของสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมองค์การระหว่างประเทศ จึงขอจัดทำคู่มือสำหรับหน่วยงาน องค์กร และประชาชนในการติดต่อประสานงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ โดยระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ผู้ที่ประสงค์ติดต่อประสานงานด้วยตนเองหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม link ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

O11_คู่มือติดต่อของประชาชน_2567_.pdf