คู่มือแนวทางการการติดต่อประสานงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสอบถาม ประสานงาน ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

คู่มือแนวทางการการติดต่อประสานงานกับกรมองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสอบถาม ประสานงาน ประชาสัมพันธ์และสอบถามข้อมูลต่าง ๆ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มี.ค. 2566

| 426 view
  1. หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ
    • ตรวจสอบข้อมูลพันธกิจ ภารกิจ และโครงสร้างของกรมองค์การระหว่างประเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ของ

กรมองค์การระหว่างประเทศ

  • พิจารณามีหนังสือส่งถึงกรม หรือกอง เพื่อสอบถาม ประสานงานประชาสัมพันธ์ และขอข้อมูล

โดยสามารถจัดส่งทั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Email: [email protected] และ[email protected] และ/หรือจัดส่งทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท กทม. 10400 หรือผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 643 5070-1,  02 644 5397

          1.3 โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อและ Email ของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการประสานงานกับกรม เพื่อการติดต่อและติดตามผลการประสานงาน

          1.4 หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 วันทำการของราชการ ขอให้ Email มาอีกครั้งโดยอ้างอิงเรื่องเดิม เพื่อสำนักงานเลขานุการกรมจะติดตามผลกับกองและเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากการ Email เป็นประโยชน์ในการติดตามเรื่องเดิมได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ขอให้ Email มาก่อนติดต่อสอบถามองค์การระหว่างประเทศทางโทรศัพท์ โดยหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้แก่ 02 203 5000 ต่อ 12112, 12241 เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 

  1. ประชาชน
    • ตรวจสอบข้อมูลพันธกิจ ภารกิจ และโครงสร้างของกรมองค์การระหว่างประเทศผ่านหน้าเว็บไซต์ของ

กรมองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง หากไม่แน่ใจว่า กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ          มีข้อมูลที่ต้องการหรือไม่ อาจตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติในไทยได้เช่นกัน

โดยอาจ search หาข้อมูลจาก www.thailand.un.org ได้อีกทางหนึ่ง

2.2 ขอให้ Email ข้อมูลที่อยากสอบถาม มายังช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ Email: [email protected] และ [email protected] หรือจัดส่งจดหมายระบุสิ่งที่ต้องการสอบถามทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงพญาไท กทม. 10400 หรือผ่านทางโทรสารหมายเลข 02 643 5070-1, 02 644 5397

          2.3 โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ/หรือ Email ของผู้ขอข้อมูล

          2.4 หากไม่ได้รับการติดต่อกลับภายใน 10 วันทำการของราชการ ขอให้ Email มาอีกครั้งโดยอ้างอิงเรื่องเดิม เพื่อสำนักงานเลขานุการกรมจะติดตามผลต่อไป หรือ หากไม่มี Email อาจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์กระทรวงการต่างประเทศ 02 203 5000 ต่อ 12119, 12261 เพื่อสอบถามเพิ่มเติม

 

---------------------------------------------