คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กรมองค์การระหว่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กรมองค์การระหว่างประเทศ

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2566

| 270 view

"การประสานงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ"

 1. ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
  • วัตถุประสงค์และภารกิจของการเดินทางไปราชการ
  • ช่วงวันและเวลาของการเดินทางไปราชการ
  • กำหนดการและภารกิจของคณะผู้แทนไทย
  • ข้อมูลหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
  • ข้อมูลองค์ประกอบคณะ
 2. ประสานงานสำนักงานเลขานุการกรม เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของงบประมาณ และค่าใช้จ่ายที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการสำหรับการเดินทางไปราชการในต่างประเทศ
 3. ยกร่างบันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ โดยมีข้อมูลในข้อ 1 และ 2 และติดตามสถานะการอนุมัติบันทึกดังกล่าว
 4. ประสานงานสำรองเที่ยวบิน โดยศึกษากฎระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปราชการ
 5. ประสานงานสำรองที่พักในต่างประเทศตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสานงานแจ้งคณะผู้แทนถาวร สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ ให้ประสานงานหรืออำนวยความสะดวกการเดินทางไปราชการตามเหมาะสม
 7. ประสานงานสำนักงานเลขานุการกรมและ/หรือสำนักบริหารการคลัง เรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติสำหรับการเดินทางไปราชการ
 8. เตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการเดินทางไปราชการให้แก่หัวหน้าคณะและองค์ประกอบคณะ อาทิ กำหนดการ ข้อมูลประกอบภารกิจการเดินทางไปราชการ ฯลฯ
 9. เมื่อการเดินทางไปราชการแล้วเสร็จ ให้จัดทำบันทึกรายงานผลการเดินทางไปราชการ และประสานงานสำนักงานเลขานุการกรมในการส่งใบสำคัญคู่จ่ายและเอกสารด้านการเงินอื่นๆ ของการเดินทางไปราชการ

************************

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมองค์การระหว่างประเทศ

23 มี.ค. 2566