คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2567

| 1,781 view

คู่มือการปฏิบัติงานของกรมองค์การระหว่างประเทศ มี 5 คู่มือ ดังนี้

1. คู่มือการปฏิบัติงานของข้าราชการระดับปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กรมองค์การระหว่างประเทศในการประสานงานเตรียมการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

2. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารบรรณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ ในการลงทะเบียนและกลั่นกรองหนังสือและเอกสารราชการ

3. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการจัดทำและรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมองค์การระหว่างประเทศ

4. คู่มือแนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงการต่างประเทศ 

5. คู่มือแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศของกรมองค์การระหว่างประเทศ และของกระทรวงการต่างประเทศอย่างปลอดภัย สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่ฝึกทดลองปฏิบัติงานที่กรมองค์การระหว่างประเทศ

messageImage_1696409936951

เอกสารประกอบ

O10_คู่มือการปฏิบัติงานการเดินทาง_คู่มือที่_1.pdf
O10_คู่มือการปฏิบัติงานงานสารบรรณ_คู่มือที่_2.pdf
O10_คู่มือการปฏิบัติงานการรวบรวมข้อมูล_ITA_คู่มือที่_3.pdf
010_คู่มือแนวปฏิบัติในการอยู่เวรกระทรวงการต่างประเทศ_คู่มือที่_4.pdf