ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 1,957 view

DG_EK

นางเอกสิริ  ปิณฑะรุจิ

อธิบดี

[email protected]

                                         

                                           DDG_P                                           

นายพืชภพ มงคลนาวิน

รองอธิบดี

[email protected]

 

DDG_E

นางสาวเอกอร คุณาเจริญ

 รองอธิบดี 

 [email protected]

 

    พี่พิม             ผอ_กองการสังคม_02             ผอ_กองกิจการฯ_03  

    นางพิมพ์พิรีย์  มณีรัตน์         นางสาวจิตวิภา เบญจศีล            นางสาวแคทรียา ปทุมรส

        เลขานุการกรม                     ผู้อำนวยการกอง                     ผู้อำนวยการกอง   

        สำนักงานเลขานุการกรม                  กองการสังคม                 กองกิจการเพื่อการพัฒนา

[email protected]          jitvipa.b@mfa.go.th          cataleya.p@mfa.go.th

 

   ผอ04                     ผอ_กองสันติภาพ_ความมั่นคงและการลดอาวุธ

นางสาวแจ่มใส  เมนะเศวต                  นายมนตรี  นาทธนนันท์

  ผู้อำนวยการกอง                                ผู้อำนวยการกอง

      กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ      กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ

     [email protected]                   [email protected]