ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ค. 2565

| 903 view

 

DG_EK

นางเอกสิริ  ปิณฑะรุจิ

อธิบดี

 

                                           DDG_P                                           

นายพืชภพ มงคลนาวิน

รองอธิบดี

 

DDG_E

นางสาวเอกอร คุณาเจริญ

 รองอธิบดี 

                                                               

    ลขก           ผอ_กองการสังคม_02           ผอ_กองกิจการฯ_03  

    นายปิยะพงษ์ นันต์ธนะ         นางสาวจิตวิภา เบญจศีล            นางสาวแคทรียา ปทุมรส

        เลขานุการกรม                     ผู้อำนวยการกอง                     ผู้อำนวยการกอง   

  สำนักงานเลขานุการกรม                 กองการสังคม                กองกิจการเพื่อการพัฒนา

 

  ผอ_กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ_04                     ผอ_กองสันติภาพ_ความมั่นคงและการลดอาวุธ

นายวาทยุทธ วิจารณ์กัยกิจ                  นายมนตรี  นาทธนนันท์

  ผู้อำนวยการกอง                                ผู้อำนวยการกอง

      กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ      กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ