การเข้าร่วมการประชุม High Level Euro-Asia Regional Review of the Vienna Programme of Action for LLDCs

การเข้าร่วมการประชุม High Level Euro-Asia Regional Review of the Vienna Programme of Action for LLDCs

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 22 view

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา -เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม High - Level Euro-Asia Regional Review of the Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries (LLDCs) โดยได้เน้นท่าทีของไทยที่เห็นควรให้เพิ่มการสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (LLDCs) ผ่านการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (SDGs) 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ