การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.พ. 2566

| 1,185 view

 

 

S__53960724

 

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ และผ่านระบบการประชุมทางไกล

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ ในช่วงการประชุมในช่วงสัปดาห์ผู้นำ (High-level week) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมของที่ประชุมคณะกรรมการหลักของสมัชชาสหประชาชาติ (UNGA main committees) ซึ่งได้เริ่มขึ้นภายหลังช่วง High-level week ไปจนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงพลวัตการหารือในเวทีสหประชาชาติในประเด็นสำคัญของโลก อาทิ สันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคต่าง ๆ การเร่งฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรอบด้านจากผลกระทบของโควิด-๑๙ และการดำเนินการเพื่อบรรลุ SDGs ตลอดจนการแก้ไขวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยย้ำความจำเป็นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. ๒๐๕๐

คณะกรรมการประสานงานด้านสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ และองค์การต่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธาน มีหน้าที่สำคัญในการประสานนโยบายและท่าทีของคณะผู้แทนไทยในการเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศในเรื่องต่าง ๆ โดยให้ข้อมูลและนโยบายทางการต่างประเทศแก่คณะผู้แทนเพื่อช่วยส่งเสริมบทบาทในเวทีระหว่างประเทศของประเทศไทย

S__53960726

 

First annual meeting of the Coordinating Committee of the United Nations, other International Organizations and Foreign Organizations in 2023

On 20 February 2023, Mrs. Phantipha Iamsudha Ekarohit, Deputy Permanent Secretary for Foreign Affairs, chaired the first annual meeting of the Coordinating Committee of the United Nations, other International Organizations and Foreign Organizations in 2023 held in a hybrid format at Vites Samosorn, Ministry of Foreign Affairs.

The purpose of this meeting was to report the outcome of the 77th Session of the United Nations General Assembly (UNGA77) during the high-level week (19-26 September 2022) in New York. For Thailand’s part, H.E. Mr. Don Pramudwinai, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, participated in this UNGA main session as the Head of the Thai delegation.

The meeting also acknowledged the outcome of UNGA main committees’ meetings, which took place after the high-level week up until December 2022. Members of the Coordinating Committee was informed in this regard about the dynamics of discussions on various global topics at the UN, such as regional peace and security, economic and social recovery from COVID-19, SDGs implementation and climate action to achieve net zero emissions by 2050.

The Coordinating Committee of the United Nations, other International Organizations and Foreign Organizations is composed of members of the relevant Thai agencies and chaired by the Permanent Secretary for Foreign Affairs. The Committee’s main task is to coordinate Thailand’s positions and policies in international arenas, including the United Nations, with an aim to promote Thailand’s visible role in the international community.

S__53960727