กรมองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง / Study Visit by the Department of International Organizations to the Central Women Correctional Institution in Bangkok

กรมองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง / Study Visit by the Department of International Organizations to the Central Women Correctional Institution in Bangkok

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 พ.ค. 2567

| 116 view

              S__75710547_0

             เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำข้าราชการและบุคลากรของกรมองค์การระหว่างประเทศ ศึกษาดูงานที่ทัณฑสถานหญิงกลางกรมราชทัณฑ์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมราชทัณฑ์ โดยเฉพาะการดำเนินการตามข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measure for Women Offenders) หรือข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา กรมหลวงนเรนทิราเทพยวดี ราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อดูแลความต้องการเฉพาะของผู้ต้องขังหญิง และส่งเสริมมาตรฐานความเท่าเทียมทางเพศในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีระหว่างประเทศ

              คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมของภารกิจของกรมราชทัณฑ์ และศึกษาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้โคก หนอง นา ศูนย์การฝึกวิชาชีพ และศูนย์การดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง รวมทั้งศูนย์แม่และเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมองค์การระหว่างประเทศในการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน กระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาในเวทีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ คณะยังได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับผู้ต้องขังหญิงและบุตรผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจิตอาสาของกรมฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-----------------------------------

S__75710547_0

                On 17 May 2024, Ms. Pinsuda Jayanama, Director-General of the Department of International Organizations, Ministry of Foreign Affairs, led officials of the department on a study visit to the Department of Corrections’ Central Women Correctional Institution in Bangkok to learn about the work of the Department of Corrections’ Central Women Correctional Institution, particularly the implementation of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measure for Women Offenders or the “Bangkok Rules”. The Bangkok Rules was intiated by Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati to provide gender specific treatment while promoting gender for female inmates, which has gained international acceptance.  

                The trip allowed the participants to learn more about the Department of Corrections’ work. They also visited the “Khok Nong Na” Land Development Model Study Center, Center for Skills Training Programmes for Inmates and Center for Healthcare System for female prisoners as well as Center for Mother and Child. The study complements the Department’s work on the issues of human rights, justice process, and criminal justice in the international fora.  

                They also donated basic necessities to the Central Women Correctional Institution, as part of the Department’s charitable activities on the auspicious occasion of His Majesty the King’s 72nd birthday anniversary.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ